درخواست برگزاری دوره های آموزشی یا خدمات مرکز مشاوره کنکور بصورت گروهی

بازدیدکننده محترم توجه بفرمایید که :

متقاضی تکمیل کننده این فرم می بایست حتماً در یکی از مراکز ذکر شده مسئولیت اجرایی و یا قدرت تصمیم گیری داشته باشد: دانشگاه یا دانشکده ؛ مجتمع های آموزشی ، دبیرستان ؛ آموزشگاه های کنکور ، مراکز و پانسیون های مطالعاتی

فهرست
question